Retningslinjer

Retningslinjer for Retsliberalt Forum (RLF) 
(Revideret 2014)

Idè og opgave

Retsliberalt Forum (RLF) er et debatrum for udviklingen af det retsliberale samfundssystem – skabt for først og fremmest at fokusere på det store og afgørende skel for menneskelivets succes eller fiasko på denne klode, nemlig det etisk-moralske skel mellem naturgivent og menneskeskabt!

Det er RLF`s opfattelse, at vor hovedmodstander er det socialliberale system, således som det ses på hjemmesidens forside med figuren ”Den politiske arena” efter ide` af retsliberalismens ”grand old man”, dr. Viggo Starcke. Her afsløres det gængse politiske liniebillede med en politisk ”midte” mellem en socialistisk venstrefløj og en kapitalistisk højrefløj som et falsum, fordi det ikke giver socialliberalismen demokratisk modspil, men indsnævrer det politiske alternativ til et valg mellem enten socialistisk eller kapitalistisk totalitarisme!

Med baggrund i det socialliberale feltråb ”vækst, vækst, vækst”, hvor økonomiske og økologisk-miljømæssige hensyn nu modarbejder hinanden, har det for RLF allerhøjeste prioritet at oplyse om retsliberalismen som det eneste system, der kan forene disse to hensyn – frem mod en uomgængeligt nødvendig ny afslappet og indholdsrig livsstil, hvor vi skal til at være mere og have mindre

Opgaven er ikke at lappe på følgerne af kapitalistisk, socialistisk eller socialliberal politik. Opgaven er for altid at fjerne disse ejendomsretslige vildskud fra den demokratiske politiske scene!

Som det fremgår af hjemmesiden, bygger RLF på en ubetinget retfærdig begrundet fundering af ejendomsret, erhvervsudøvelse, samfundsopgaver og demokrati, der udgør hjørnestenene i det retsliberale samfund.  

Kun således funderet kan Danmark blive en retstat , hvor enhver på retfærdighedens grund er sikret personlig frihed inden for den grænse, der afgøres af andres tilsvarende ret til frihed!

Og kun således funderet kan vi – uden at blive sociale tabere – finde frem til en afbalanceret livsstil, så vi i harmoni med naturgrundlaget kan leve af at gøre hinanden tjenester!

– Dette betyder for ejendomsretten:

 1. Alle har ligeret til de natur- og samfundsskabte værdier med lige ansvar for naturens opretholdelse, så livsbetingelserne ikke forringes for de kommende generationer.
 2. Den enkelte skødehaver skal betale den årlige lejeværdi (jordrenten) af jordens naturgivne og samfundsskabte værdi til samfundet. 
 3. De, der kommercielt udnytter råstoffer, naturrigdomme og sendekanaler, skal betale en   markedsbestemt licens heraf til samfundet. Udnyttelsen skal ske under samfundets bestemmelser og kontrol, og efter de i pkt. 5 givne retningslinjer. 
 4. Enhver har ret til og fri rådighed over den fulde værdi af sit arbejde.

  – Dette betyder for erhvervsudøvelsen:
 5. Udover den retsmoralske fundering og de i pkt. 1 og pkt. 3 nævnte  ansvarspålæg og licenser må der ikke være begrænsninger for markedslovens frie virke   mennesker og nationer imellem.

  – Dette betyder for samfundsopgaverne:
 6. Samfundet må kun påtage sig at løse opgaver til utvivlsom fælles gavn.  
 7. Brugerbetaling af offentlige ydelser må ikke være i strid med de retsliberale principper, og de må ikke indeholde skjulte skatter.

  – Dette betyder for demokratiet:
 8. Alle myndige borgere sikres lige indflydelse på landets styre, nationalt og lokalt. Alle borgeres ligeret er ukrænkelig.
 9. Åndsliv og foreningsliv tilsikres fuld frihed under ubetinget ansvar for andres fulde frihed.  

10) Den personlige frihed er ukrænkelig, og al ikke-sygdomsrelateret tvang er forbudt. Frihedsberøvelse må kun ske efter dom.

Ovenstående grundsætninger indarbejdes i rigets grundlov under hensyn til alle menneskers krav på rets-beskyttelse.

Struktur og metode

(Vi bruger konsekvent betegnelsen retstat i stedet for retsstat. Begge betegner et samfund, hvor alle er lige for lovene, men i retstaten er lovene ubetinget retfærdige, hvilket som bekendt langtfra er tilfældet i de stater, der kalder sig retsstater. ”Retstaten” er et etisk begrundet navn – ”Retsstaten” er deklasseret til at være en juridisk begrundet benævnelse.)

 1. Retsliberalt Forum (RLF) udgøres af alle, som ubetinget tilslutter sig det af RLF definerede retsliberale ejendomsretsbegreb med tilhørende 10 grundsætninger – som deltager i RLF`s debatter, internt eller offentligt – eller som økonomisk støtter RLF`s programmer for fremme af kendskabet til retsliberalismen i offentligheden.
 2. RLF er således ikke en forening i almindelig forstand, men netop et debatforum, der også er åben for kritik, blot den respekterer de givne ideale rammer, og ikke fortaber sig i detailpolitik.
 3. Med henblik på fremme af en offentlig debat i retsliberalt regi oprettes der en støttefond. Bidrag kan sendes til konto 7650 – 1379796 Vestjysk Bank.
 4. Hvert enkelt projekt offentliggøres på hjemmesiden (www.retsliberal.dk).
 5. Ved årets slutning mailes til bidragyderne på forlangende en oversigt med navns nævnelse over årets bidragydere med indbetalinger, udgifter og slutbeholdning, samt en kort beretning.
 6. Den stiftende, selvudnævnte og selvsupplerende styrelse og redaktion er eneansvarlig for Idè og opgave, Struktur og metode, idet ændringer kun kan ske i fuld enighed i styrelsen, evt. i konsekvens af den løbende debat.
 7. Redaktionens hovedopgave er at sikre, at debatten holder sig inden for opgavens rammer. Styrelsen deltager på lige fod med andre debattører i debatterne, og besvarer evt. spørgsmål.
 8. Artikler og forslag mailes til Per Møller Andersen (pma @ grundskyld.dk), som er bestyrer af hjemmesiden (www.retsliberal.dk). 
 9. Styrelsen tager initiativer til hovedopgaven, som er udbredelse af de retsliberale idèer i offentligheden. Indkomne midler kan kun anvendes hertil. Styrelsen er ulønnet, og skal selv erholde sine udgifter.
     _________________

Stiftet Juni 2013 på initiativ af Per Møller Andersen, Tage Dalby, Ejnar Pedersen og Thorkil Sohn.

Revideret august 2014 på initiativ af Per Møller Andersen, Ejnar Pedersen og Thorkil Sohn.
Tage Dalby har valgt ikke at deltage i styrelsesarbejdet. I stedet indtræder Josef Malby i styrelsen.
Per Møller Andersen (pma @ grundskyld.dk)
Ejnar Pedersen (ejnarpedersen @ mail.dk)
Thorkil Sohn (thorkil.sohn @ mail.dk)Joseph Malby (malby @ greennet.gl)
Tage Dalby forestår uddelingen af det retsliberale emblem, der med bogstaverne RL er udformet, så det kan benyttes af alle retsliberale fraktioner. Emblemet er gratis. 
Frankeret og adresseret svarkonvolut sendes til: Tage Dalby, Degnevænget 58, Bjergby, 9800 Hjørring