Bøger

Lambeks Legat har fået tilladelse til at sælge nedenstående bøger som ePub.
De kan bestilles hos
Thorkil Sohn: Thorkil.Sohn@mail.dk
eller
Per Møller Andersen: pma@grundskyld.dk
Indbetaling af beløbet nedenfor på konto: 7650 – 1379796 Vestjysk Bank
Samtidig støtter du legatets arbejde.

C. Lambek: Personlig kultur
Livet må selv gennem vækst og udvikling vise os, hvad der er godt og hvad der er dårligt. Jo mere intenst og åbent vi prøver at erfare livet, jo stærkere bliver vor fornemmelse af, hvad der er værd at stræbe efter.
Kultur er stræben – og personlig kultur kræver en personlig indsats.
kr. 20,-

Peter Ussing: Velfærd, ret og demokrati
I en tid, hvor den traditionelle velfærdspolitik er under pres, ikke bare økonomisk, men også politisk, forsøger denne bog at give nogle nye svar, hvor de tre nøglebegreber, velfærd, menneskerettigheder og demokrati kædes sammen.
*
I det postindustrielle samfund er velfærdsbegrebet og velfærdspolitikken under pres, ikke bare af økonomiske grunde, men også af politiske. Den moderne individualisme og den stigende globalisering kræver nye svar på spørgsmålet om fremtidens velfærdssamfund set i lyset af en række problemer, som hvorledes vi får samfundet til at hænge bedre sammen, hvorledes vi tackler den stigende ulighed i verden, og hvorledes vi udvikler demokratiet.
Velfærd, ret og demokrati rummer en række analyser af og refleksioner over ydre og indre velfærd, vidensamfundet, sammenhængskræfterne i samfundet og den globale udfordring, herunder det moderne marked, den stigende ulighed og behovet for reformer. Et særligt kapitel beskæftiger sig med menneskerettigheder og retfærdighedsbegrebet, mens et andet ser på demokratiet som styreform og livsform og slår til lyd for et retsdemokratisk samfund. Under synsvinklen ‘indre velfærd’ ser det afsluttende kapitel på kulturerne i individualismens og globaliseringens tidsalder. 
Bogen kan ses i sammenhæng med forfatterens to andre bøger, “I livets vold”, 2002 og “Værdier og vilkår” 2014.
Kr. 30,00

Peter Ussing: Fremtiden, tanker og visioner
En serie artikler, publiceret i årene efter 1988, som giver et indtryk af samfundsforandringerne ved overgang fra landbrugs- og industrisamfundet til servicesamfundet og i forbindelse hermed en redegørelse for nogle af de tendenser, der pegede fremad mod nye samfundsformer. Frihedsbegrebet ses under en historisk synsvinkel og diskuterer væsentlige aspekter af det moderne frihedsbegreb, der ikke bare omfattede tankens frihed men også handlingens frihed.
Begrebet retfærdighed inddrager eksempler fra historien og i begrænset omfang fra litteraturen, idet der sondres mellem den bestående ret, såkaldt positiv ret, og det retsbegreb, der opstod med naturretten. Visionerne beskæftiger sig med velfærdssamfundet og demokratiet, om decentralisering, brugerindflydelse og skabelse af netværk med et samarbejdende folkestyre og begrænsning af offentlige opgaver; menneskesynet diskuteres ud fra dels psykologiske/sociologiske dels livsfilosofiske betragtninger. 
Den sidste del, om folkelighed, forsøger at finde balancen mellem kollektivisme og individualisme, mellem retfærdighed og frihed, mellem den enkelte og de andre.
Tale til eftertiden er fem meget forskellige artikler, uden tilsigtet fælles ramme eller farvet tråd. Det fælles er, at de er skrevet af den samme person, der prøver at tegne et træk af sin tid, som han opfatter den, herunder et forsøg på at analysere de tendenser, der prægede 1960´erne og 70´erne og den moderne individualismes muligheder for, at mennesket kan udfolde sig, hvis det vil; om etik, og et uomgængeligt behov for fælles normer og for begrænsninger i vores fælles omgang med hinanden; om forskellen på Religion og Tro og om religionens plads i det offentlige rum;  om tilgivelsen som en nødvendig del af normerne for menneskelig adfærd og menneskers omgang med hinanden samt en morale i retning af, at vi næsten altid fungerer i sociale sammenhænge med, hvad deraf følger.
kr. 20,00

Peter Ussing: Værdier og vilkår
”Værdier og vilkår” anstiller nogle betragtninger over menneske og fællesskab i det postindustrielle samfund ud fra en afstandtagen til den ensidige kulturkonservative værdidebat, der føres fra tid til anden. Der anlægges et vitalistisk menneskesyn med inddragelse af forfattere som Ludvig Feilberg, Henri Bergson, C. Lambek og Severin Christensen. Den kompensationsetik, som Lambek og Severin Christensen har beskrevet som retsmoralen, uddybes, især med inddragelse af de psykiske faktorer. I to essays behandles dels det menneskelige fællesskabs betydning, dels det politiske fællesskab, det sidste ud fra en klar samfundskritisk og især statskritisk holdning. I et meget personligt afsluttende essays om de absolutte værdier, religion og livsanskuelse inddrages bl.a. Henri Bergsons tanker om religion som både samfundsfaktor og som noget stærkt personligt. Det absolutte er de personlige værdier.
kr. 20,00